Algemene voorwaarden diensten

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

van 4 Bees B.V

1.                   Algemeen

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1               Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die aan opdrachtnemer heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden, te weten diensten.

1.2               Opdrachtnemer: 4 Bees BV.

1.3               Onder de diensten bedoeld in artikel 1.1 zijn in ieder geval begrepen, bedrijfskunde in de meest ruime zin des woords.

1.4               Bescheiden: alle door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer ter beschikking gestelde stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door de opdrachtnemer vervaardigde stukken.

2.                   Toepasselijkheid

2.1               Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, waaronder begrepen offertes door opdrachtnemer uitgebracht, op alle overeenkomsten, in het bijzonder op alle overeenkomsten tot het verrichten van diensten waarbij opdrachtnemer partij is.

2.2               Op van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bedingen, kan de opdrachtgever slechts een beroep doen als deze bedingen door de opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

2.3               De Algemene Voorwaarden/bedingen van de opdrachtgever, waaronder begrepen branchevoorwaarden, worden door de opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3.                   Offertes

3.1               Alle aanbiedingen en offertes van 4 Bees BV zijn vrijblijvend.

3.2               Aanbiedingen en offertes van de opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in, dat hij daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. De opdrachtnemer kan na de aanvaarding zijn aanbieding of offerte herroepen ook al bevat deze een termijn van aanvaarding en geschiedt aanvaarding binnen deze termijn. Deze mogelijkheid bestaat in ieder geval gedurende twee werkdagen na de aanvaarding.

3.3               Opdrachten en wijzigingen daarin kunnen zowel mondeling als schriftelijk door de opdrachtgever worden verstrekt.

3.4               Opdrachten en wijzigingen daarin zijn voor de opdrachtnemer pas bindend indien zij schriftelijk door hem zijn aanvaard of de opdrachtnemer met de uitvoering ervan is begonnen, dan wel de opdrachtbevestiging van de opdrachtnemer niet binnen vijf werkdagen verworpen is.

3.5               Alle bedragen genoemd in offertes van 4 Bees B.V. zijn exclusief omzetbelasting tenzij anders aangegeven.

4.                   Gegevens opdrachtgever

4.1               De opdrachtgever is gehouden alle informatie, waaronder begrepen bescheiden, welke de opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van de opdrachtnemer te stellen.

4.2               Indien en voorzover de opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden, behoudens het bepaalde in artikel 15.1 aan deze geretourneerd.

5.                   Uitvoering opdracht

5.1               De opdrachtnemer zal de door hem te verrichten opdrachten naar zijn beste inzicht en vermogen, alsmede eventueel in gedeelten, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

5.2               De opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de verstrekte opdracht wordt uitgevoerd.

5.3               Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of door opdrachtnemer geschiedt uitsluitend in onderling overleg indien en voorzover het betreft adviezen e.d. van substantiële omvang. De opdrachtnemer is gerechtigd op kosten van de opdrachtgever derden van opdrachtnemers keuze in te schakelen waar het betreft adviezen van relatief geringe omvang, overigens zonder hiervoor rechtstreeks aansprakelijkheid te aanvaarden.

6.            Wijziging van de opdracht c.q. meerwerk

6.1               De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeengekomen de opzet/aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden en/of te wijzigen.

6.2               Indien tijdens en in verband met de  uitvoering van de werkzaamheden bovendien nog andere werkzaamheden zijn verricht ten behoeve van de opdrachtgever, welke niet vallen onder de werkzaamheden zoals omschreven in de opdrachtbevestiging, worden deze werkzaamheden vermoed in opdracht van de opdrachtgever te zijn verricht.

6.3               Indien de (tussentijdse) uitbreiding en/of wijziging van de opdracht het overeengekomen honorarium beïnvloedt, zal de opdrachtnemer dit de opdrachtgever zo spoedig mogelijk melden.

6.4               Indien een tussentijdse uitbreiding en/of wijziging in de opdracht of  opdrachtuitvoering ontstaat zal de opdrachtnemer de noodzakelijke werkzaamheden verrichten, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien zo’n aanpassing leidt tot substantieel meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd en zullen de kosten daarvan door de opdrachtgever verschuldigd zijn.

7.            Duur en afsluiting van de opdracht

7.1               De opdrachtnemer kan van tevoren niet exact aangeven hoelang de looptijd voor het uitvoeren van de opdracht zal zijn, omdat de duur van de opdracht beïnvloed wordt door allerlei factoren. Opgegeven en overeengekomen “lever” tijden gelden nimmer als fatale termijnen.

7.2               De opdracht is financieel afgesloten, zodra de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd. Indien de opdrachtgever niet binnen 30 dagen na dagtekening van de eindafrekening reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.

8.                   Tussentijdse beëindiging van de opdracht

8.1               De opdrachtgever en de opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst opzeggen, ook al is de overeenkomst voor bepaalde tijd en een bepaalde prijs aangegaan.

8.2               Opzegging dient schriftelijk plaats te vinden door middel van een schrijven gericht aan de wederpartij.

8.3               In geval de opdrachtnemer gebruik maakt van zijn bevoegdheid tot voortijdige beëindiging, behoudt hij daarbij volledige aanspraak op betaling van de declaratie voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden.

9.                   Honorarium en kosten

9.1               De opdrachtgever is aan de opdrachtnemer honorarium verschuldigd naarmate door de opdrachtnemer werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever zijn verricht.

9.2               Het honorarium van de opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende en uitgevoerde opdracht en wordt berekend met inachtneming van de gebruikelijke uurtarieven van de opdrachtnemer. Op verzoek van de opdrachtgever zal de opdrachtnemer het aantal gewerkte uren afgerond specificeren; de opdrachtnemer is niet verplicht aan te geven welke werkzaamheden zijn verricht.

9.3               Het honorarium omvat de door de opdrachtnemer te maken gewone secretariaatskosten, reis- en andere gewone opdrachtgebonden kosten. Buitengewone kosten zijn niet inbegrepen en worden afzonderlijk berekend.

10.          Betalingsvoorwaarden

10.1            Het honorarium en de kosten, inclusief omzetbelasting, worden bij (voorschot)declaratie in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na declaratiedatum. In geval van spoedwerkzaamheden dient betaling van een voorschotdeclaratie omgaand te geschieden.

10.2            Na het verstrijken van de betalingstermijn wordt de wettelijke rente, vermeerderd met 2% per jaar in rekening gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, is de opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten.

10.3            Indien de opdrachtgever in verzuim is of op andere wijze tekort schiet in het nakomen van één of meer verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, waaronder begrepen zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten zullen worden geacht tenminste 15% van de openstaande vordering te bedragen, zulks met een minimum van € 113,45.

10.4            Ongeacht de tenaamstelling van de declaratie zijn alle opdrachtgevers, indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever of gewerkt wordt ten behoeve van meerdere (rechts)personen, alsmede, te allen tijde, de bestuurder(s) en/of aandeelhouder(s) van de opdrachtgever(s)-rechtspersoon,

hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals omschreven in dit artikel.

10.5            De opdrachtnemer is gerechtigd om zonder opgaaf van redenen zekerheid te verlangen van de opdrachtgever voor toekomstige betalingsverplichting van de opdrachtgever, ook indien aanvankelijk krediet werd verschaft.

11.          Klachten

11.1            Een klacht met betrekking tot het factuurbedrag dient aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt binnen 14 dagen na de factuurdatum, op straffe van verval van het recht om te klagen.

11.2            Een klacht met betrekking tot de verrichte werkzaamheden dient schriftelijk aan de opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt binnen 30 dagen na de verzenddatum van de bescheiden waarover opdrachtgever klaagt. De opdrachtgever zal de opdrachtnemer te allen tijde in de gelegenheid stellen om een eventueel gebrek te herstellen op straffe van verval van het recht om te klagen.

11.3            Een klacht met betrekking tot de verrichte werkzaamheden schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

12.               Vertrouwelijkheid

12.1            Alle opdrachten van de opdrachtgever zullen door de opdrachtnemer strikt vertrouwelijk worden uitgevoerd. De opdrachtnemer, waaronder begrepen zijn ondergeschikten, zullen dan ook op geen enkele wijze aan derden informatie en gegevens van de opdrachtgever verstrekken, anders dan in het kader van de uitvoering van de verstrekte opdracht.

12.2            De opdrachtgever zal aan derden geen mededelingen doen over de werkwijze en de aanpak van de opdrachtnemer.

13.               Aansprakelijkheid

13.1            Indien de opdrachtnemer ten opzichte van de opdrachtgever om welke reden dan ook aansprakelijk zou zijn voor enige door de opdrachtgever geleden schade is die aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot het bedrag van het honorarium dat de opdrachtnemer voor de werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen.

13.2            Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste 6 maanden.

13.3            De opdrachtnemer heeft het recht, indien en voorzover mogelijk, de schade van de opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken, op straffe van verval van het recht om te klagen.

13.4            De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van bescheiden van de opdrachtgever die onder hem of derden berusten.

13.5            De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van bescheiden tijdens vervoer of verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, de opdrachtnemer of derden.

13.6            De opdrachtnemer en de opdrachtgever vrijwaren elkaar over en weer tegen alle aanspraken van derden welke middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.

14.               Intellectuele eigendom

14.1            Alle rechten van intellectuele aard met betrekking tot de van opdrachtnemer afkomstige of door hem gebruikte computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, etc. zijn en blijven zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend het eigendom van de opdrachtnemer, een en ander ongeacht het aandeel in de totstandkoming van de computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen etc. van de opdrachtgever zelf of ingeschakelde derden. De uitoefening van deze rechten, waaronder begrepen openbaarmaking of overdracht van gegevens, is zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan de opdrachtnemer voorbehouden.

14.2            Het is de opdrachtgever met name verboden de in lid 1 genoemde rechten al dan niet met inschakeling van derden te veelvuldige en/of te exploiteren en/of op andere wijze daarop inbreuk te doen.

15.               Retentierecht

15.1            De opdrachtnemer is bevoegd om de nakoming van haar verplichting tot afgifte van bescheiden of andere zaken aan de opdrachtgever of derden op te schorten tot op het moment dat alle vorderingen op de opdrachtgever volledig zijn voldaan.

16.               Opschortingrecht

16.1            De opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de opdrachtgever aan de op hem rustende verplichtingen heeft voldaan.

17.          Toepasselijk recht

17.1            Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is Nederlands recht van toepassing.

18.          Geschillenregeling

18.1        Alle geschillen, verband houdende met aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer worden, indien deze volgens de wettelijke regels vallen onder de bevoegdheid van een arrondissementsrechtbank, beslecht door de Arrondissementsrechtbank, zulks onverlet het recht van de opdrachtnemer om een geschil toch voor te leggen aan de volgens de normale competentieregels bevoegde arrondissementsrechtbank.

19.               Slotbepalingen

19.1            Indien deze Algemene Voorwaarden in een andere taal dan de Nederlandse aan de opdrachtgever ter hand zijn gesteld, dan zal bij een eventuele tegenstrijdige betekenis, de Nederlandse versie prevaleren.

19.2            De opdrachtnemer behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen; hiervan zal dan onverwijld mededeling gedaan worden aan de opdrachtgever.

19.3            Mocht een der bepalingen van deze Algemene Voorwaarden ongeldig zijn en/of worden nietig verklaard, dan wordt daardoor de geldigheid van de overige bepalingen niet aangetast. In plaats van het ongeldig en/of nietig verklaarde artikellid wordt alsdan geacht te zijn overeengekomen een bepaling, die in het kader van hetgeen rechtens mogelijk is, de bedoeling en de geest van het ongeldig en/of nietig verklaarde artikellid het meest benadert.